Marin Zhelezov is a neuroscientist, currently researching how the immune system affects brain development, thereby potentially shaping our personality before we are born. He seeks to understand both the psychological and biological roots of human prosocial behavior.
——————-
Марин Железов е невроучен, който в момента изучава как имунната система влияе на развитието на мозъка, като по този начин потенциално оформя личността ни преди да се родим. Той се стреми да разбере както психологическите, така и биологичните корени на човешкото просоциално поведение.